Triết học về lịch sử

Được biên tập

Trong bản gốc

Guyau, Jean-Marie

Guy-ô

Saint Augustine

Xanh Ô-guy-stanh

Hippo

Hi-pô-nơ

Bossuet, Jacques-Bénigne

Bô-xuy-ê

Meaux

Emile Saisset

Ê-min Xéc-xê

Garnier

Gác-ni-ê

Constantine

Công-stăng-tin

Logic

Lô-gích

Assyria

At-xi-ri

Babylon

Ba-bi-lon

Alexander

A-lec-xan-đơ-rơ

Antiochus

An-ti-ô-quyt

Syria

Xi-ri

Jesus Christ

Giê-su Cơ-rit

John

Giăng

Apocalypse

A-pô-ca-lip-xơ

Domitian

Đô-mi-ni-xiêng

Patmos

Pat-mô-xơ

Midian

Mét-đơ

Voltaire

Von-te

Ferney

Phec-nay

Paris

Pa-ri

Beuchot

Bơ-sô

Marius

Ma-ri-uýt

Cimbri

Xim-bơ-rơ

Scipio Africanus

Xi-pi-ông

Hortensius

Hóoc-tăng-xi-uýt

Cicero

Xi-xê-rông

Cyril

Xi-ri-ơ

Gregory

Gơ-rê-goa

Ambrose

Am-bơ-roa-dơ

Constantine

Công-stăng-tin

Jean-Baptiste-Antoine Suard

Xuy-a

Baron d’Holbach

Hôn-bách

Claude Adrien Helvétius

Hen-vê-chi-uýt

Saurin

Xô-ranh

Montesquieu

Mông-te-ski-ơ

John Locke

Giôn Lốc-cơ

Logic

Lô-gích

Germaine de Staël

Stan

Saint-Simon

Xanh Xi-Mông

Augustin Thierry

Ô-guy-stanh Chi-e-ri

François Mignet

Mi-nhê

Moses

Mô-i-dơ (Moïse)

Normans

Noóc-măng

Stuart

Stuy-a

François Guizot

Ghi-dô

Armand Carrel

Ác-măng Ca-ren

Alexis de Tocqueville

Tốc-cơ-vin

F.W.J. Schelling

Sen-linh

Johann Gottlieb Fichte

Phích-te

G.W.F. Hegel

Hê-ghen

Anaxagoras

A-na-xa-go-rơ

Sparta

Spác-tơ

Marxist

Mác-Xít

Karl Marx

Các Mác

Laura Lafargue

Lê-ông Rê-my

Charles Darwin

Đác-uyn

Eskimo

E-ski-mô