TẠI SAO LẠI CÓ CHẤY

Hình ảnh được cung cấp do BS. Thomas Habif. Bức Ảnh bên dưới của BS. Dennis D. Juranek, trải qua Tlỗi viện hình hình họa y tế nơi công cộng của Trung trung tâm kiểm soát và điều hành cùng chống dự phòng dịch bệnh lây lan.

Bạn đang xem: Tại sao lại có chấy


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"500","ImageHeight":"714","ItemId":"7fed64dc-c625-4887-9865-0bf2e2976c7c","Title":"Ch%E1%BA%A5y%20%28%C4%90%E1%BA%A7u%2C%20tr%E1%BB%A9ng%29","Description":"%3Cp%20%3ECh%E1%BA%A5y%20r%E1%BA%ADn%20l%C3%A0%20tr%E1%BB%A9ng%20h%C3%ACnh%20tr%E1%BB%A9ng%2C%20m%C3%A0u%20tr%E1%BA%AFng%20x%C3%A1m%20c%E1%BB%91%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%C3%A0o%20g%E1%BB%91c%20c%E1%BB%A7a%20ch%C3%A2n%20t%C3%B3c%20%28tr%C3%AAn%20c%C3%B9ng%29%3B%20ch%C3%BAng%20c%C3%B3%20h%C3%ACnh%20d%E1%BA%A1ng%20%C4%91%E1%BA%B7c%20bi%E1%BB%87t%20tr%C3%AAn%20k%C3%ADnh%20hi%E1%BB%83n%20vi%20n%C4%83ng%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20th%E1%BA%A5p%20%28ph%C3%ADa%20d%C6%B0%E1%BB%9Bi%29.%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/lice_head_nits_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/lice_head_nits_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v964860_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"Ch%E1%BA%A5y%20%28%C4%90%E1%BA%A7u%2C%20tr%E1%BB%A9ng%29","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false,"ShowTitleInHeader":false" >
*

Chấy rận (Cận cảnh)


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"1172","ImageHeight":"876","ItemId":"cdc870d2-c5da-47a8-b93d-255b16984d18","Title":"Ch%E1%BA%A5y%20r%E1%BA%ADn%20%28C%E1%BA%ADn%20c%E1%BA%A3nh%29","Description":"","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/309_pediculosis_pubis_slide_6_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/309_pediculosis_pubis_slide_6_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v14461069_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"Ch%E1%BA%A5y%20r%E1%BA%ADn%20%28C%E1%BA%ADn%20c%E1%BA%A3nh%29","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false,"ShowTitleInHeader":false" >
*

Chấy (Mu)

Tấm hình được cung ứng vày BS. Thomas Habif.


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"500","ImageHeight":"325","ItemId":"d23408bc-5f60-46e0-acb2-cce475ed69fe","Title":"Ch%E1%BA%A5y%20%28Mu%29","Description":"","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/lice_pubic_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/lice_pubic_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v964865_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"Ch%E1%BA%A5y%20%28Mu%29","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false,"ShowTitleInHeader":false" >
*

Rận bên trên lông mi

PAUL PARKER / THƯ VIỆN HÌNH ẢNH KHOA HỌC


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"5109","ImageHeight":"3418","ItemId":"728b8dc6-191a-4a94-9040-f2e64281e094","Title":"R%E1%BA%ADn%20tr%C3%AAn%20l%C3%B4ng%20mi","Description":"%3Cp%20%3ER%E1%BA%ADn%20mu%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20lan%20%C4%91%E1%BA%BFn%20l%C3%B4ng%20mi.%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh%20n%C3%A0y%20cho%20th%E1%BA%A5y%20l%C3%B4ng%20mi%20b%E1%BB%8B%20nhi%E1%BB%85m%20r%E1%BA%ADn%20v%C3%A0%20tr%E1%BB%A9ng%20r%E1%BA%ADn.%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/m2400424-lice-on-eyelashes-science-photo-library-high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/m2400424-lice-on-eyelashes-science-photo-library-high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v34401222_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"R%E1%BA%ADn%20tr%C3%AAn%20l%C3%B4ng%20mi","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false,"ShowTitleInHeader":false" >
*

Peesulosis Pubis (Rận mu) với những chnóng xanh (Maculae Ceruleae)


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"795","ImageHeight":"1197","ItemId":"725f22f7-5e9a-463d-a9b0-1e3fbbaf815b","Title":"Peesulosis%20Pubis%20%28R%E1%BA%ADn%20mu%29%20v%E1%BB%9Bi%20c%C3%A1c%20ch%E1%BA%A5m%20xanh%20%28Maculae%20Ceruleae%29","Description":"%3Cp%20%3EMaculae%20ceruleae%20l%C3%A0%20nh%E1%BB%AFng%20ch%E1%BA%A5m%20xanh%20%E1%BB%9F%20%C4%91%C3%B9i.%20Ch%C3%BAng%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20cho%20l%C3%A0%20h%E1%BA%ADu%20qu%E1%BA%A3%20do%20t%C3%A1c%20%C4%91%E1%BB%99ng%20ch%E1%BB%91ng%20%C4%91%C3%B4ng%20m%C3%A1u%20c%E1%BB%A7a%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20b%E1%BB%8Dt%20c%E1%BB%A7a%20r%E1%BA%ADn.%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/307_pediculosis_pubis_slide_3_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/307_pediculosis_pubis_slide_3_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v14461060_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"Peesulosis%20Pubis%20%28R%E1%BA%ADn%20mu%29%20v%E1%BB%9Bi%20c%C3%A1c%20ch%E1%BA%A5m%20xanh%20%28Maculae%20Ceruleae%29","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false,"ShowTitleInHeader":false" >
*

Peesulosis Pubis (Rận mu) với trợt domain authority


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"1890","ImageHeight":"1255","ItemId":"918a5e76-ec30-4aad-8747-a7c0203c0f9e","Title":"Peesulosis%20Pubis%20%28R%E1%BA%ADn%20mu%29%20v%E1%BB%9Bi%20tr%E1%BB%A3t%20da","Description":"","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/308_pediculosis_pubis_slide_4_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/308_pediculosis_pubis_slide_4_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v14461054_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"Peesulosis%20Pubis%20%28R%E1%BA%ADn%20mu%29%20v%E1%BB%9Bi%20tr%E1%BB%A3t%20da","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false,"ShowTitleInHeader":false" >
Peesulosis Pubis (Rận mu) với phân rận


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"1118","ImageHeight":"784","ItemId":"ef34c5e3-17ac-4e30-bf44-524c91196445","Title":"Peesulosis%20Pubis%20%28R%E1%BA%ADn%20mu%29%20v%E1%BB%9Bi%20ph%C3%A2n%20r%E1%BA%ADn","Description":"%3Cp%20%3ELouse%20excreta%20l%C3%A0%20nh%E1%BB%AFng%20ch%E1%BA%A5m%20m%C3%A0u%20n%C3%A2u%20%C4%91%E1%BB%8F%20tr%C3%AAn%20domain authority.%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/310_pediculosis_pubis_slide_9_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/310_pediculosis_pubis_slide_9_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v14461075_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"Peesulosis%20Pubis%20%28R%E1%BA%ADn%20mu%29%20v%E1%BB%9Bi%20ph%C3%A2n%20r%E1%BA%ADn","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false,"ShowTitleInHeader":false" >
Rận mu (Rận mu) với trứng đã tích hợp lông mu


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"1224","ImageHeight":"1416","ItemId":"da632d1c-99db-430d-813e-121b2cee7690","Title":"R%E1%BA%ADn%20mu%20%28R%E1%BA%ADn%20mu%29%20v%E1%BB%9Bi%20tr%E1%BB%A9ng%20g%E1%BA%AFn%20v%C3%A0o%20l%C3%B4ng%20mu","Description":"","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/306_pediculosis_pubis_slide_2_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/306_pediculosis_pubis_slide_2_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v14460403_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"R%E1%BA%ADn%20mu%20%28R%E1%BA%ADn%20mu%29%20v%E1%BB%9Bi%20tr%E1%BB%A9ng%20g%E1%BA%AFn%20v%C3%A0o%20l%C3%B4ng%20mu","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false,"ShowTitleInHeader":false" >
Bệnh chấy rận có thể lây nhiễm ngơi nghỉ domain authority đầu, cơ thể, mu, với lông mi. Chấy domain authority đầu được lây qua tiếp xúc gần; rận cơ thể được lây vào điều kiện sống eo hẹp và chật, đông đúc; và rận mu sinh dục được lây qua quan hệ tình dục dục tình. Các triệu chứng, tín hiệu, chẩn đoán, với khám chữa không giống nhau theo vị trí của sự xâm nhập.

Chấy là phần đông con côn trùng không có cánh, hút ít tiết sống domain authority đầu (Pediculus humanus var. capitis), toàn thân (P. humanus var. corporis), hoặc vùng mu (Phthirus pubis). Có 3 nhiều loại chấy khác nhau về mặt hình hài với lâm sàng. Chấy đầu với rận mu sinh sống trực tiếp bên trên thiết bị chủ; chấy khung người sống trong đồ vải. Tất cả những các loại lộ diện bên trên toàn thế giới.


Chấy ở đầu hay phổ biến ngơi nghỉ những nhỏ nhắn gái từ 5 đến 11 tuổi tuy nhiên rất có thể ảnh hưởng mang lại hầu hết đều người; sự xâm nhiễm thi thoảng khi xẩy ra nghỉ ngơi tín đồ domain authority Đen. Chấy nghỉ ngơi đầu dễ dàng lây nhiễm trường đoản cú tín đồ sang người dân có tiếp xúc gần gũi (nlỗi trong những hộ mái ấm gia đình với lớp học) với có thể bị loại vứt ra khỏi tóc bằng điện tĩnh hoặc gió; lan truyền dường như bởi các con đường này (hoặc bằng phương pháp cần sử dụng chung lược, bàn chải và nón mũ) mà lại chưa được chứng tỏ. Không có sự tương quan thân chấy sinh hoạt đầu và lau chùi và vệ sinh kỉm hoặc chứng trạng tài chính thôn hội thấp.


Sự đột nhập thường xuyên tương quan đến tóc cùng da đầu tuy nhiên có thể liên quan mang đến những vùng domain authority tất cả lông không giống. Nhiễm trùng vận động thường tương quan ≤ đôi mươi bé chấy với gây ngứa cường độ nặng. Khám thường nhìn thấy bình thường nhưng hoàn toàn có thể biểu thị các lốt xước hoăc hạch to lớn sau cổ.


Chẩn đoán thù nhờ vào vào việc tìm thấy chấy còn sinh sống. Chấy được phát hiện bằng cách chải toàn cục tóc ướt từ bỏ da đầu bằng một dòng lược mềm (những răng tất cả khoảng cách khoảng chừng 0,2 mm); chấy thường xuyên được kiếm tìm thấy ở vị trí sau của đầu hoặc vùng phía đằng sau tai. Trứng thường nhìn thấy nhiều hơn thế nữa cùng bao gồm bản thiết kế ovan, trứng color xám xám cố định và thắt chặt vào thân tóc. Mỗi con cái trưởng thành và cứng cáp đẻ từ bỏ 3 đến 5 trái trứng / ngày, vì thế, trứng hay thừa thừa số con chấy và không phải là thước đo mức độ rất lớn của sự việc đột nhập.


Bức Ảnh được cung ứng vày BS. Thomas Habif. Bức Ảnh dưới của BS. Dennis D. Juranek, thông qua Tlỗi viện hình hình ảnh y tế chỗ đông người của Trung vai trung phong điều hành và kiểm soát với chống đề phòng dịch bệnh lây lan.


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"500","ImageHeight":"714","ItemId":"7fed64dc-c625-4887-9865-0bf2e2976c7c","Title":"Chấy (Đầu, trứng)","Description":"

Chấy rận là trứng hình trứng, white color xám cố định vào cội của bàn chân tóc (trên cùng); chúng bao gồm bề ngoài đặc biệt trên kính hiển vi tích điện tốt (phía dưới).


","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/lice_head_nits_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/lice_head_nits_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"Hình ảnh","UniqueId":"v964860_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}">

Điều trị được nêu vào bảng coi Bảng: Các chắt lọc chữa bệnh chấy rận. Kháng thuốc trlàm việc buộc phải thịnh hành với bắt buộc được cai quản bằng phương pháp thực hiện thuốc uống ivermectin chuyển phiên cùng thực hiện các dung dịch diệt chấy rận. Sau khi áp dụng thuốc khử chấy rận tại khu vực, những trứng sẽ tiến hành mang ra bằng cách áp dụng một loại lược mượt chải trên tóc ướt (chải ướt). Giết hoặc đào thải trứng sinh sống là khôn cùng quan trọng đặc biệt vào việc ngăn uống ngừa tái phát; trứng sống bắt màu huỳnh quang quẻ dưới tia nắng đèn Wood. Hầu hết những dung dịch diệt chấy rận phần lớn khử được trứng. Các trứng chết vẫn còn đấy sau khi điều trị thành công và không khiến bệnh; không cần phải thải trừ chúng. Các trứng phát triển xa domain authority đầu theo thời gian; sự vắng vẻ phương diện của các trứng ở vùng thân tóc phương pháp da đầu ngắn thêm 1/4 inch cho phép sa thải sự lây truyền cam kết sinch trùng vận động gần đây. Không khí lạnh đã được chứng minh thịt > 88% các trứng dẫu vậy cũng có thể có tác dụng trong việc giết thịt những bé chấy non mới nsinh sống. Sử dụng không khí lạnh trong bố mươi phút ít, hạ nhiệt một chút ít so với thiết bị sấy thổi, rất có thể là một trong những giải pháp hỗ trợ hữu ích để khám chữa chấy.


Làm sạch các đồ dụng cá thể của tín đồ bị chấy hoặc trứng chấy và cần cách ly trẻ em tất cả chấy hoặc trứng chấy ở ngôi trường học đã tranh cãi xung đột xung ; không có tóm lại như thế nào được chỉ dẫn. Tuy nhiên, một trong những Chuyên Viên khuyên ổn chúng ta nên thay thế những trang bị dụng cá nhân hoặc dọn dẹp và sắp xếp chi tiết, sau đó sấy sinh hoạt 130 ° F vào khoảng 30 phút. Những đồ vật thiết yếu cọ được có thể được đặt trong túi vật liệu bằng nhựa kín trong 2 tuần nhằm khử chấy, chúng chỉ sống được khoảng tầm 10 ngày.


Chấy rận khung hình đa phần sinh sống trên giường ngủ cùng quần áo, không sống bên trên bạn, cùng thường xuyên gặp mặt ngơi nghỉ những điều kiện sống chật chội, đông nghịt (ví như doanh trại quân đội) và sống những người nghèo. Bệnh lây bằng phương pháp dùng bình thường áo xống với ở nệm bị truyền nhiễm chấy rận. Chấy rận cơ thể là những vector chủ yếu của dịch bệnh lây lan nóng thương hàn, nóng hầm hào, cùng sốt tái phát.


Chấy rận khung người tạo ngứa; các tín hiệu bao gồm số đông điểm nhỏ tuổi red color vị vết cắm, thường tương quan cho những dấu xước thành đường con đường tính, nổi mày đay, hoặc lây lan trùng mặt phẳng. Những dấu hiệu này quan trọng đặc biệt giỏi gặp bên trên vai, mông với bụng. Trứng rất có thể xuất hiện trên lông khung hình.


Xử lý ban sơ là làm sạch mát cẩn trọng (ví dụ, làm không bẩn, tiếp theo là sấy sinh hoạt 149 ° F) hoặc thế áo xống với khnạp năng lượng trải nệm, thường là khó khăn vì chưng những người bệnh tật thường có không nhiều nguồn lực và nặng nề kiểm soát và điều hành môi trường thiên nhiên.


Rận mu lây nhiễm qua con đường dục tình ngơi nghỉ tkhô nóng thiếu niên và bạn lớn với rất có thể lây nhiễm mang đến tphải chăng bằng cách tiếp xúc gần cận với bố mẹ. Chúng cũng rất có thể lây lan qua các thiết bị dụng trung gian (ví dụ, khăn uống, giường ngủ, quần áo). Chúng hay xâm nhập vào lông mu và vùng lông quanh hậu môn dẫu vậy rất có thể lan cho tới đùi, thân, cùng tóc mặt (râu, ria mnghiền, với lông mi).


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"1172","ImageHeight":"876","ItemId":"cdc870d2-c5da-47a8-b93d-255b16984d18","Title":"Chấy rận (Cận cảnh)","Description":"","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/309_pediculosis_pubis_slide_6_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/309_pediculosis_pubis_slide_6_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"Hình ảnh","UniqueId":"v14461069_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}">
","IsRestricted":false,"ImageWidth":"500","ImageHeight":"325","ItemId":"d23408bc-5f60-46e0-acb2-cce475ed69fe","Title":"Chấy (Mu)","Description":"","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/lice_pubic_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/lice_pubic_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"Hình ảnh","UniqueId":"v964865_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}">
","IsRestricted":false,"ImageWidth":"5109","ImageHeight":"3418","ItemId":"728b8dc6-191a-4a94-9040-f2e64281e094","Title":"Rận bên trên lông mi","Description":"
","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/m2400424-lice-on-eyelashes-science-photo-library-high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/m2400424-lice-on-eyelashes-science-photo-library-high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"Hình ảnh","UniqueId":"v34401222_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}">

Rận mu tạo ngứa ngáy khó chịu. Các dấu hiệu thực thể siêu không nhiều, nhưng một số người bị bệnh tất cả các vết xước, hạch bạch máu vùng lớn cùng / hoặc viêm hạch. Các dát bên trên domain authority color xám nphân tử, xanh phân bố ở thân mình, mông, và đùi là do các hoạt động phòng đông máu của nước bong bóng trong lúc rận hút ít máu; bọn chúng ko thường gặp gỡ mà lại chính là triệu bệnh đặc thù của sự đột nhập. Nhiễm chấy rận lông nheo tất cả những biểu thị nlỗi ngứa ngáy mắt, phỏng rát và kích thích.


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"795","ImageHeight":"1197","ItemId":"725f22f7-5e9a-463d-a9b0-1e3fbbaf815b","Title":"Peesulosis Pubis (Rận mu) cùng với các chấm xanh (Maculae Ceruleae)","Description":"

Maculae ceruleae là đa số chấm xanh sinh sống đùi. Chúng biết tới kết quả vì chưng tác động ảnh hưởng phòng máu tụ của nước bọt của rận.

Xem thêm: Tại Sao Bị Hôi Chân Và 10 Cách Trị Hôi Chân Đơn Giản,Hiệu Quả Tại Nhà


","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/307_pediculosis_pubis_slide_3_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/307_pediculosis_pubis_slide_3_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"Hình ảnh","UniqueId":"v14461060_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}">
","IsRestricted":false,"ImageWidth":"1890","ImageHeight":"1255","ItemId":"918a5e76-ec30-4aad-8747-a7c0203c0f9e","Title":"Peesulosis Pubis (Rận mu) cùng với trợt da","Description":"","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/308_pediculosis_pubis_slide_4_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/308_pediculosis_pubis_slide_4_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"Hình ảnh","UniqueId":"v14461054_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}">

Chẩn đoán thù phụ thuộc vào sự xuất hiện của trứng, rận, hoặc cả hai bằng cách khám kỹ (dưới ánh nắng đèn Wood) hoặc quan lại tiếp giáp bên dưới kính hiển vi. Một dấu hiệu cung ứng của sự việc xâm nhập là việc phân tán các đgầy nâu sẫm (rận bài tiết) trên da hoặc nội y.


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"1118","ImageHeight":"784","ItemId":"ef34c5e3-17ac-4e30-bf44-524c91196445","Title":"Peesulosis Pubis (Rận mu) với phân rận","Description":"
","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/310_pediculosis_pubis_slide_9_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/310_pediculosis_pubis_slide_9_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"Hình ảnh","UniqueId":"v14461075_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}">
","IsRestricted":false,"ImageWidth":"1224","ImageHeight":"1416","ItemId":"da632d1c-99db-430d-813e-121b2cee7690","Title":"Rận mu (Rận mu) với trứng gắn vào lông mu","Description":"","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/306_pediculosis_pubis_slide_2_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/306_pediculosis_pubis_slide_2_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"Hình ảnh","UniqueId":"v14460403_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}">

Điều trị nêu vào bảng xem Bảng: Các chọn lựa chữa bệnh chấy rận. Điều trị chấy rận mí mắt với lông mi hay gặp gỡ khó khăn với liên quan tới việc áp dụng xăng dầu, thuốc ngấn mỡ physostigmine, ivermectin đường uống, hoặc thải trừ chấy rận bởi kẹp. Cần khám chữa cho tất cả các bạn tình