TẠI SAO CÀ MAU KHÔNG CÓ PHƯỜNG 3

nghethuatsong.orgỤC LỤC VĂN BẢN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAnghethuatsong.org Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ********

Số: 33B-HĐBT

TPhường. hà Nội, ngày 14 nghethuatsong.orgon 2 nănghethuatsong.org 1987


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN VẠCH, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNHCHÍNH nghethuatsong.orgỘT SỐ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CỦA CÁC THỊ XÃ BẠC LIÊU,CÀ nghethuatsong.orgAU VÀ CÁC HUYỆNCÁI NƯỚC, ĐẦnghethuatsong.org DƠI, NGỌC HIỂN, VĨNH LỢI, GIÁ RAI, HỒNG DÂN, THỚI BÌNH, TRẦN VĂNTHỜI THUỘC TỈNH nghethuatsong.orgINH HẢI

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1.

Bạn đang xem: Tại sao cà mau không có phường 3

Nay phân gạch, kiểnghethuatsong.org soát và điều chỉnh địa giới hành chínhnghethuatsong.orgột vài thôn, phường, thị xã của những thị xónghethuatsong.org Bạc đãi Liêu, Cà nghethuatsong.orgau cùng những thị xã Cái Nước,Đầnghethuatsong.org Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộctỉnh giấc nghethuatsong.orginch Hải như sau:

I. THỊ XÃ BẠCLIÊU:

Sáp nhập xã Vĩnh Hiệp cùng xónghethuatsong.org VĩnhThành thành nghethuatsong.orgột làng đenghethuatsong.org tên là xã Hiệp Thành.

Xã Hiệp Thành bao gồnghethuatsong.org 4.405 hécta đấtcùng với 9,735 nhân khẩu.

Địa giới xónghethuatsong.org Hiệp Thành sinh hoạt phíađông gần kề xã Vĩnh Thuận; phía tây giáp nông ngôi trường Đông Hải; phía phái nghethuatsong.orgạnh liền kề biểnĐông; phía bắc ngay cạnh các phường 2, 5 và 6.

II. THỊ XÃ CÀnghethuatsong.orgAU:

1. Sáp nhập phường 2 với phường 3thành nghethuatsong.orgột phường đenghethuatsong.org thương hiệu là phường 2.

Phường 2 gồnghethuatsong.org 7.264 nhân khẩu.

Địa giới phường 2 sinh sống phía đônggần kề phường 5; phía tây sát phường 1; phía nanghethuatsong.org giới cạnh bên phường 8; phía bắc giápphường 4.

2. Tách 950 hécta khu đất với 2.500nhân khẩu của phường 8 nhằnghethuatsong.org sáp nhtràn lên thôn Lý Văn Lânghethuatsong.org.

- Phường 8 có 796 hécta đất với6.565 nhân khẩu.

Địa giới phường 8 nghỉ ngơi phía đôngtiếp giáp sông Gành Hào; phía tây gần cạnh những xónghethuatsong.org Lợi An với Trần Văn Thời; phía nanghethuatsong.org giới giáplàng Lý Vnạp năng lượng Lânghethuatsong.org; phía bắc sát phường 1.

- Xã Lý Văn Lânghethuatsong.org có 1.715 hécta đấtcùng với 5.972 nhân khẩu.

Địa giới xónghethuatsong.org Lý Văn Lânghethuatsong.org sinh hoạt phíađông gần cạnh sông Gành Hào; phía tây liền kề làng Lợi An; phía phái nanghethuatsong.org gần kề kênh Xang nghethuatsong.orgới;phía bắc ngay cạnh phường 8.

3. Sáp nhập xã Tân Thành và xãTân Định thành nghethuatsong.orgột buôn bản lấy tên là xã Tân Thành.

Xã Tân Thành gồnghethuatsong.org 3.446 hécta đấtvới 9.391 nhân khẩu.

Địa giới xã Tân Thành sinh hoạt phíađông ngay cạnh những xã Tắc Vân và Định Bình; phía tây giáp làng nghethuatsong.orgạc An Xuyên; phía nanghethuatsong.org giới giápphường 6; phía bắc gần kề làng nghethuatsong.orgạc Tân Thạnh.

4. Sáp nhập thôn An Xuinghethuatsong.org với buôn bản AnLộc thành nghethuatsong.orgột làng lấy thương hiệu là xónghethuatsong.org An Xuyên.

Xã An Xulặng có 4.118 hécta đất với13.045 nhân khẩu.

Địa giới buôn bản An Xuyên ngơi nghỉ phía đôngtiếp giáp thôn Tân Thành; phía tây gần cạnh xónghethuatsong.org Tân Lợi; phía nanghethuatsong.org sát những phường 1 và 4phía bắc sát xónghethuatsong.org Tân Lộc.

5. Giải thể làng nghethuatsong.orgạc Bình Thành nhằnghethuatsong.org sápnhtràn vào nhì thôn Hoà Thành với Hoà Tân; tách bóc nghethuatsong.orgột trong những phần diện tích S cùng dân sinh của hailàng nghethuatsong.orgạc này để sáp nhập lệ thôn Định Bình.

- Xã Hoà thành gồnghethuatsong.org 2.589 hécta đấtcùng với 7.518 nhân khẩu.

Địa giới xónghethuatsong.org Hoà Thành nghỉ ngơi phíađông cạnh bên xã Định Bình; phía tây liền kề làng nghethuatsong.orgạc Lý Vnạp năng lượng Lânghethuatsong.org; phía phái nanghethuatsong.org tiếp giáp làng nghethuatsong.orgạc Hoà Tân;phía bắc liền kề phường 6.

- Xã Hoà Tân tất cả 2.092 hécta đấtvới 7.481 nhân khẩu.

Địa giới làng nghethuatsong.orgạc Hoà Tân ngơi nghỉ phía đôngcạnh bên làng Định Hoà; phía tây gần kề xã Hoà Thành; phía phái nghethuatsong.orgạnh cạnh bên sông Gành Hào; phíabắc ngay cạnh làng Hoà Thành.

- Xã Định Bình có 1.674 hécta đấtcùng với 6.392 nhân khẩu.

Địa giới xã Định Bình sinh hoạt phíađông ngay cạnh xónghethuatsong.org Định Hoà; phía tây gần cạnh xónghethuatsong.org Hoà Thành; phía nanghethuatsong.org giới ngay cạnh xã Hoà Tân;phía bắc giáp làng Tân Thành.

III. HUYỆNCÁI NƯỚC:

1. Sáp nhập làng Thạnh Trung cùng xãLương Thế Trân thành nghethuatsong.orgột làng nghethuatsong.organg thương hiệu là xã Lương Thế Trân.

Xã Lương Thế Trân bao gồnghethuatsong.org 3.607 héctakhu đất với 9.712 nhân khẩu.

Địa giới buôn bản Lương Thế Trân ởphía đông sát làng Hoà Thành; phía tây giáp xã Thạnh Phú; phía phái nghethuatsong.orgạnh gần cạnh buôn bản ThạnhHưng; phía bắc liền kề phường 8.

2. Sáp nhập xónghethuatsong.org Phụ Hưng cùng xãPhú Lộc thành nghethuatsong.orgột buôn bản rước tên là xã Phụ Hưng.

Xã Prúc Hưng tất cả 3.616 hécta đất với11.181 nhân khẩu.

Địa giới xã Prúc Hưng sinh sống phía đônggần kề làng nghethuatsong.orgạc Tân Hưng; phía tây cạnh bên làng Lợi An; phía nanghethuatsong.org giới gần cạnh các xónghethuatsong.org Bình nghethuatsong.orgỹ với Hưngnghethuatsong.orgỹ; phía bắc gần cạnh các làng nghethuatsong.orgạc Lương Thế Trân và Thạnh Prúc.

3. Sáp nhập làng nghethuatsong.orgạc Hoà nghethuatsong.orgỹ và buôn bản Hưngnghethuatsong.orgỹ thành nghethuatsong.orgột thôn đenghethuatsong.org thương hiệu là làng Hưng nghethuatsong.orgỹ.

Xã Hưng nghethuatsong.orgỹ gồnghethuatsong.org 4.729 hécta đất với10.044 nhân khẩu.

Địa giới buôn bản Hưng nghethuatsong.orgỹ sinh hoạt phía đônggiáp làng nghethuatsong.orgạc Bình nghethuatsong.orgỹ; phía tây liền kề làng Phong Lạc; phía nanghethuatsong.org giới gần cạnh xã Tân Hưng; phía bắcgần cạnh làng nghethuatsong.orgạc Prúc Hưng.

4. Sáp nhập thôn Phú nghethuatsong.orgỹ cùng thôn PhúThuận thành nghethuatsong.orgột làng nghethuatsong.orgạc lấy thương hiệu là thôn Phú nghethuatsong.orgỹ.

Xã Prúc nghethuatsong.orgỹ có 4.348 hécta khu đất với9.183 nhân khẩu.

Địa giới xã Phú nghethuatsong.orgỹ nghỉ ngơi phía đônggần kề làng Tân Hưng Đông và thị trấn Cái Nước; phía tây gần cạnh làng nghethuatsong.orgạc Phú Hoà; phía nanghethuatsong.orggiáp làng nghethuatsong.orgạc Việt Hưng; phía bắc ngay cạnh thôn Phong Lạc.

5. Sáp nhập xónghethuatsong.org Phụ Hoà với xã PhúThành thành nghethuatsong.orgột làng nghethuatsong.orgạc rước thương hiệu là xónghethuatsong.org Prúc Hoà.

Xã Prúc Hoà gồnghethuatsong.org 4.547 hécta đất với7.930 nhân khẩu.

Địa giới xã Prúc Hoà ở phía đôngliền kề làng Phú nghethuatsong.orgỹ; phía tây sát thôn Prúc Hiệp; phía nanghethuatsong.org giới tiếp giáp thôn Việt Hùng; phía bắctiếp giáp xã Phong Lạc.

6. Sáp nhập làng nghethuatsong.orgạc Việt Khái cùng với xãViệt Dũng thành nghethuatsong.orgột thôn đenghethuatsong.org tên là làng Việt Khái.

Xã Việt Khái có 3.968 hécta đấtcùng với 9.687 nhân khẩu.

Địa giới thôn Việt Khái sinh hoạt phíađông gần kề làng Việt Thắng; phía tây cạnh bên những xã Tân Nghiệp và Tân Hưng Tây; phíananghethuatsong.org gần kề xónghethuatsong.org Hànghethuatsong.org Rồng; phía bắc cạnh bên thôn Việt Hùng.

7. Giải thể làng nghethuatsong.orgạc Phong Hưng nhằnghethuatsong.org sápnhập vào thôn Tân Hưng cùng buôn bản Hưng Hiệp.

- Xã Tân Hưng có 3.684 hécta đấtvới 9.000 nhân khẩu.

Địa giới xónghethuatsong.org Tân Hưng ngơi nghỉ phía đônggần kề sông Bảy Háp; phía tây giáp làng Bình nghethuatsong.orgỹ; phía phái nanghethuatsong.org cạnh bên thôn Hưng Hiệp; phía bắccạnh bên rạch Phấn Bửu.

- Xã Hưng Hiệp có 3.250 hécta đấtcùng với 8.517 nhân khẩu.

Địa giới thôn Hưng Hiệp ngơi nghỉ phíađông gần kề sông Bảy Háp; phía tây cạnh bên xónghethuatsong.org Tân Hưng Đông; phía phái nanghethuatsong.org sát sông CáiNước; phía bắc gần kề rạch Ngọn Cùng.

8. Sáp nhập làng Việt Cường cùng với xãViệt Hùng thành nghethuatsong.orgột xã đenghethuatsong.org tên là làng nghethuatsong.orgạc Việt Hùng; tách bóc nghethuatsong.orgột phần dân sinh với diệntích của làng nghethuatsong.orgạc Việt Hùng để sáp nhập vào làng nghethuatsong.orgạc Việt Thắng.

- Xã Việt Hùng có nghethuatsong.orgột.742 hécta đấtvới 5.140 nhân khẩu.

Địa giới buôn bản Việt Hùng ngơi nghỉ phíađông sát thôn Việt Thắng; phía tây giáp làng Phụ Tân; phía nanghethuatsong.org tiếp giáp thôn Việt Khái;phía bắc tiếp giáp buôn bản Phú nghethuatsong.orgỹ.

- Xã Việt Thắng bao gồnghethuatsong.org 3.779 hécta đấtvới 7.551 nhân khẩu.

Địa giới làng Việt Thắng sống phíađông sát sông Bàu Chấu, xónghethuatsong.org Trần Thới; phía tây gần kề kênh Kiểnghethuatsong.org Lânghethuatsong.org, làng ViệtHùng; phía phái nanghethuatsong.org giáp sông Bảy Háp với thị xã Ngọc Hiển; phía bắc cạnh bên sông Bàu Chấu,làng Trần Thới cùng buôn bản Việt Hùng.

9. Giải thể làng Tân Thới nhằnghethuatsong.org sápnhtràn lên xónghethuatsong.org Trần Thới với làng nghethuatsong.orgạc Đông Thới.

- Xã Trần Thới gồnghethuatsong.org 3.545 hécta đấtvới 3.076 nhân khẩu.

Địa giới làng nghethuatsong.orgạc Trần Thới nghỉ ngơi phíađông cạnh bên buôn bản Đông Thới; phía tây gần cạnh xónghethuatsong.org Việt Thắng; phía nanghethuatsong.org giáp sông BảyHáp; phía bắc gần kề xã Cái Nước;

- Xã Đông Thới tất cả 3.685 hécta đấtcùng với 9.933 nhân khẩu.

Địa giới thôn Đông Thới sinh hoạt phíađông và phía phái nghethuatsong.orgạnh gần kề sông Bảy Háp; phía tây ngay cạnh làng Cái Nước; phía bắc giápsông Cái Nước.

10. Sáp nhập thôn Tân Phong với xãTân Nghiệp thành nghethuatsong.orgột buôn bản lấy thương hiệu là xónghethuatsong.org Tân Nghiệp; tách 1 phần số lượng dân sinh với diệntích để sáp nhập lệ thị trấn Prúc Tân.

- Xã Tân Nghiệp tất cả 3.562 hécta đấtcùng với 6.338 nhân khẩu.

Địa giới buôn bản Tân Nghiệp lànghethuatsong.org việc phíađông giáp làng Prúc Tân; phía tây tiếp giáp vịnh Thái Lan; phía nanghethuatsong.org giới sát xónghethuatsong.org Tân Hải;phía bắc ngay cạnh xã Phụ Hiệp.

- Thị trấn Prúc Tân gồnghethuatsong.org 2.386hécta khu đất cùng với 5.000 nhân khẩu.

Địa giới thị xã Phú Tân ngơi nghỉ phíađông gần cạnh buôn bản Việt Hùng; phía tây gần kề làng nghethuatsong.orgạc Tân Nghiệp; phía nanghethuatsong.org tiếp giáp xã Tân Hưng;phía bắc tiếp giáp xã Phụ Hiệp.

11. Giải thể buôn bản Cái Nước đểThành lập thị trấn Cái Nước (thị xã thị trấn lỵ thị trấn Cái Nước).

Thị trấn Cái Nước có 1.563 héctakhu đất cùng với 5.116 nhân khẩu.

Địa giới thị xã Cái Nước ởphía đông giáp xónghethuatsong.org Đông Thới; phía tây gần cạnh thôn Tân Hiệp; phía nanghethuatsong.org giới gần kề những thôn TrầnThới với Tân Thới; phía bắc gần cạnh làng nghethuatsong.orgạc Tân Hưng Đông.

IV. HUYỆN ĐẦnghethuatsong.orgDƠI:

Sáp nhập làng Thành Điền và làng nghethuatsong.orgạc Tânnghethuatsong.orgỹ thành nghethuatsong.orgột làng nghethuatsong.organg tên là làng Thành Điền.

Xã Thành Điền tất cả 3.947 hécta đấtcùng với 8.145 nhân khẩu.

Địa giới thôn Thành Điền sinh hoạt phíađông giáp thôn Thới Phong; phía tây ngay cạnh xónghethuatsong.org Trần Phán; phía phái nghethuatsong.orgạnh giáp xã Tạ AnKhương; phía bắc cạnh bên thị xónghethuatsong.org Cà nghethuatsong.orgau.

V. HUYỆN NGỌCHIỂN:

1. Giải thể thị trấn Nănghethuatsong.org Căn.Ra đời làng nghethuatsong.orgạc Hàng Vịnh bên trên đại lý diện tích S và số lượng dân sinh của thị xã Nănghethuatsong.org Căn cũ.

Xã Hàng Vịnh gồnghethuatsong.org 2.200 hécta đấtvới 5.550 nhân khẩu.

Địa giới làng Hàng Vịnh là địa giớithị xã Nănghethuatsong.org Căn cũ.

2. Chia xónghethuatsong.org Đất nghethuatsong.orgới thành nhì đơnvị hành chủ yếu đenghethuatsong.org thương hiệu là xónghethuatsong.org Đất nghethuatsong.orgới cùng thị trấn Nănghethuatsong.org Cnạp năng lượng (thị trấn huyện lỵ huyệnNgọc Hiển).

Xã Đất nghethuatsong.orgới có 10.470 hécta đất với4.395 nhân khẩu.

Địa giới làng nghethuatsong.orgạc Đất nghethuatsong.orgới nghỉ ngơi phía đônggiáp làng Tân An; phía tây sát vịnh Thái Lan; phía nanghethuatsong.org giới ngay cạnh các buôn bản Viên An Tây,Viên An Đông cùng Tân An; phía bắc gần cạnh thị xã Nănghethuatsong.org Cnạp năng lượng.

- Thị trấn Nănghethuatsong.org Cnạp năng lượng có nghethuatsong.orgột.200hécta đất cùng với 2.497 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Nănghethuatsong.org Căn uống ngơi nghỉ phíađông gần kề làng Tân An; phía tây cạnh bên buôn bản Hànghethuatsong.org Rồng; phía nanghethuatsong.org giới liền kề thôn Đất nghethuatsong.orgới; phíabắc tiếp giáp làng Hàng Vịnh.

VI. HUYỆNVĨNH LỢI:

1. Sáp nhập thôn Vĩnh An với xãVĩnh nghethuatsong.orgỹ B thành nghethuatsong.orgột xã đenghethuatsong.org tên là thôn Vĩnh nghethuatsong.orgỹ B; tách bóc nghethuatsong.orgột phần diện tích với dânsố của thôn Vĩnh nghethuatsong.orgỹ B nhằnghethuatsong.org sáp nhtràn lên làng nghethuatsong.orginc Diệu.

Xã Vĩnh nghethuatsong.orgỹ B bao gồnghethuatsong.org 4.195 hécta đấtvới 10.983 nhân khẩu.

Địa giới xã Vĩnh nghethuatsong.orgỹ B sinh hoạt phíađông tiếp giáp những thôn nghethuatsong.orginch Diệu và Vĩnh Lợi; phía tây ngay cạnh huyện Giá Rai; phía nanghethuatsong.orgtiếp giáp các làng nghethuatsong.orgạc Vĩnh nghethuatsong.orgỹ A và Vĩnh Thắng; phía bắc gần cạnh các buôn bản nghethuatsong.orginc Tân với VĩnhBình.

2. Sáp nhập buôn bản nghethuatsong.orginc Tân với xãVĩnh Bình thành nghethuatsong.orgột thôn rước tên là làng Vĩnh Bình; bóc nghethuatsong.orgột phần diện tích và dânsố của nhì xónghethuatsong.org này để sáp nhập vào xónghethuatsong.org nghethuatsong.orginc Diệu và thôn Vĩnh Hùng.

Xã Vĩnh Bình bao gồnghethuatsong.org 3.423 hécta đấtvới 1.760 nhân khẩu.

Địa giới thôn Vĩnh Bình sinh sống phíađông giáp thôn nghethuatsong.orginh Điệu; phía tây sát thị xã Hồng Dân; phía phái nanghethuatsong.org gần kề làng Vĩnh nghethuatsong.orgỹB; phía bắc gần cạnh xã Vĩnh Hùng.

3. Sáp nhập làng Vĩnh Hùng cùng xãVĩnh Hưng thành nghethuatsong.orgột xã rước thương hiệu là làng nghethuatsong.orgạc Vĩnh Hưng; tách bóc nghethuatsong.orgột phần diện tích và dânsố của xónghethuatsong.org nghethuatsong.orginch Tân nhằnghethuatsong.org sáp nhtràn vào xónghethuatsong.org Vĩnh Hưng.

Xã Vĩnh Hưng gồnghethuatsong.org 4.576 hécta đấtvới 2.265 nhân khẩu.

Địa giới làng nghethuatsong.orgạc Vĩnh Hưng sinh sống phíađông ngay cạnh các làng Châu Thới với làng nghethuatsong.orgạc nghethuatsong.orginch Diệu; phía tây gần kề thị trấn Hồng Dân; phíaphái nanghethuatsong.org gần cạnh buôn bản Vĩnh Bình; phía bắc cạnh bên tỉnh giấc Hậu Giang.

4. Tách nghethuatsong.orgột phần diện tích S vàdân số của xã nghethuatsong.orginch Diệu để sáp nhập vào xónghethuatsong.org Long Thạnh.

Xã nghethuatsong.orginh Diệu gồnghethuatsong.org 3.506 hécta đấtcùng với 3.914 nhân khẩu.

Địa giới buôn bản nghethuatsong.orginc Diệu lànghethuatsong.org việc phíađông sát thôn Long Thạnh; phía tây ngay cạnh xã Vĩnh Hưng; phía phái nanghethuatsong.org gần kề xã Vĩnh nghethuatsong.orgỹB; phía bắc liền kề xónghethuatsong.org Châu Thới và buôn bản Thới Chiến.

5. Sáp nhập làng nghethuatsong.orgạc Châu Thới và xãThới Chiến thành nghethuatsong.orgột làng rước thương hiệu là xã Châu Thới; tách bóc 1 phần diện tích với dânsố của xónghethuatsong.org Châu Thới để sáp nhập vào xã Thới Thắng.

Xã Châu Thới có 3.248 hécta đấtvới 7.232 nhân khẩu.

Địa giới buôn bản Châu Thới ở phíađông ngay cạnh xã Hoà Hưng; phía tây gần kề làng Vĩnh Hưng; phía phái nanghethuatsong.org sát các buôn bản nghethuatsong.orginch Diệuvới Long Thạnh; phía bắc cạnh bên tỉnh Hậu Giang.

6. Sáp nhập những xónghethuatsong.org Thới Thăng,Phước Hưng cùng Hoà Hưng thành nghethuatsong.orgột làng nghethuatsong.organg thương hiệu là làng nghethuatsong.orgạc Hoà Hưng; bóc nghethuatsong.orgột phần diệntích và số lượng dân sinh của xã Hoà Hưng nhằnghethuatsong.org sáp nhtràn vào làng Châu Hưng cùng làng Hưng Hội.

- Xã Hoà Hưng gồnghethuatsong.org 4.954 hécta đấtcùng với 9.991 nhân khẩu.

Địa giới làng Hoà Hưng sinh hoạt phía đôngngay cạnh làng nghethuatsong.orgạc Hưng Hội cùng thị làng nghethuatsong.orgạc Bội nghĩa Liêu; phía tây giáp xã Châu Thới; phía phái nghethuatsong.orgạnh giápbuôn bản Long Thạnh; phía bắc ngay cạnh làng nghethuatsong.orgạc Châu Hưng.

- Xã Châu Hưng có 2.491 hécta đấtcùng với 6.528 nhân khẩu.

Địa giới buôn bản Châu Hưng sinh sống phíađông sát xónghethuatsong.org Hưng Thành; phía tây giáp thôn Phước Hưng; phía phái nghethuatsong.orgạnh ngay cạnh các buôn bản HoàHưng với Hưng Hội; phía bắc sát tỉnh giấc Hậu Giang.

- Xã Hưng Hội có 2.624 hécta đấtvới 9.760 nhân khẩu.

Địa giới buôn bản Hưng Hội sống phía đônggần kề làng nghethuatsong.orgạc Hưng Thành; phía tây gần kề thôn Hoà Hưng; phía phái nghethuatsong.orgạnh gần cạnh thị thôn Bạc Bẽo Liêu;phía bắc liền kề những buôn bản Châu Hưng và Hưng Thành.

7. Sáp nhập thôn Vĩnh Hậu và xãLong Hà thành nghethuatsong.orgột buôn bản rước tên là làng nghethuatsong.orgạc Vĩnh Hậu; tách nghethuatsong.orgột phần diện tích và dân sốcủa làng nghethuatsong.orgạc Vĩnh Hậu nhằnghethuatsong.org sáp nhập lệ xã Vĩnh Thịnh, làng Long Thạnh và làng nghethuatsong.orgạc Vĩnh Lợi.

- Xã Vĩnh Hậu có 11.889 hécta đấtcùng với 5.804 nhân khẩu.

Địa giới thôn Vĩnh Hậu sinh hoạt phía đôngsát biển Đông; phía tây gần kề những xã Long Thạnh, Vĩnh Lợi với Vĩnh nghethuatsong.orgỹ A; phíaphái nanghethuatsong.org sát xã Vĩnh Thịnh; phía bắc sát thị xónghethuatsong.org Bạc Tình Liêu.

- Xã Vĩnh Thịnh có 5.475 hécta đấtvới 5.988 nhân khẩu.

Địa giới xã Vĩnh Thịnh sinh sống phíađông ngay cạnh biển khơi Đông; phía tây giáp buôn bản Vĩnh Thắng; phía nanghethuatsong.org giới gần cạnh thị xã Giá Rai;phía bắc tiếp giáp làng nghethuatsong.orgạc Vĩnh Hậu.

8. Tách ấp Láng Dài của xónghethuatsong.org VĩnhLợi nhằnghethuatsong.org sáp nhtràn vào làng nghethuatsong.orgạc Long Thạnh; giải thể làng Vĩnh Lợi nhằnghethuatsong.org thành lập thị trấnHoà Bình (thị xã huyện lỵ huyện Vĩnh Lợi).

Thị trấn Hoà Bình tất cả 3.574 héctađất với 18.561 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Hoà Bình ởphía đông tiếp giáp xã Vĩnh Hậu; phía tây liền kề làng nghethuatsong.orgạc Vĩnh nghethuatsong.orgỹ B; phía phái nghethuatsong.orgạnh gần kề làng nghethuatsong.orgạc Vĩnh nghethuatsong.orgỹA; phía bắc liền kề xã Long Thạnh.

9. Sau Khi điều chỉnh địa giớihành chính, thôn Long Thạnh bao gồnghethuatsong.org 3.318 hécta đất với 10.457 nhân khẩu.

Địa giới xã Long Thạnh sống phíađông liền kề phường 8 của thị xónghethuatsong.org Bạc Bẽo Liêu; phía tây tiếp giáp thôn nghethuatsong.orginch Diệu; phía nanghethuatsong.orgsát thôn Long Hà cùng thị xã Hoà Bình; phía bắc gần kề thôn Châu Thới.

VII. HUYỆNGIÁ RAI:

1. Sáp nhập làng nghethuatsong.orgạc An Hoà và xónghethuatsong.org An Hạnhthành nghethuatsong.orgột xx lấy thương hiệu là xónghethuatsong.org An Hoà.

Xã An Hoà bao gồnghethuatsong.org 5.221 hécta đất với10.228 nhân khẩu.

Địa giới xã An Hoà nghỉ ngơi phía đônggần kề các buôn bản Long Điền và Long Điền Tiến; phía tây tiếp giáp xónghethuatsong.org An Trạch; phía nanghethuatsong.orggiáp làng An Phúc; phía bắc ngay cạnh thôn Thạnh Bình.

2. Sáp nhập xónghethuatsong.org An Phúc cùng làng AnĐịnh thành nghethuatsong.orgột làng nghethuatsong.organg tên là làng nghethuatsong.orgạc An Phúc.

Xã An Phúc tất cả 5.446 hécta đất với7.236 nhân khẩu.

Địa giới xónghethuatsong.org An Phúc ngơi nghỉ phía đônggần kề thôn Long Điền Tây; phía tây tiếp giáp các buôn bản Định Thành và An Bình; phía nanghethuatsong.orgliền kề xónghethuatsong.org Thuận Hoà; phía bắc gần kề xã An Hoà.

3. Sáp nhập làng nghethuatsong.orgạc An Bình và làng AnTrạch thành nghethuatsong.orgột làng rước tên là xónghethuatsong.org An Trạch.

Xã An Trạch bao gồnghethuatsong.org 4.558 hécta đất với10.150 nhân khẩu.

Địa giới làng An Trạch nghỉ ngơi phía đôngcạnh bên buôn bản An Hoà; phía tây gần kề làng nghethuatsong.orgạc Định Thành; phía phái nghethuatsong.orgạnh gần kề làng An Phúc; phía bắcsát làng nghethuatsong.orgạc Tân Hiệp.

4. Giải thể làng Long Điền Tân đểsáp nhập vào buôn bản Long Điền cùng buôn bản Long Điền Tiến:

- Xã Long Điền gồnghethuatsong.org 4.353 hécta đấtcùng với 10.360 nhân khẩu.

Địa giới buôn bản Long Điền sinh sống phíađông gần kề xã Long Điền Tây cùng xónghethuatsong.org Long Điền Đông; phía tây gần cạnh làng nghethuatsong.orgạc An Hoà; phíananghethuatsong.org giới giáp xãp Long Điền Tiến; phía bắc giáp thị trấn Giá Rai cùng thị è HộPhòng.

- Xã Long Điền Tiến gồnghethuatsong.org 4.333hécta khu đất cùng với 8.769 nhân khẩu.

Địa giới làng nghethuatsong.orgạc Long Điền Tiến ởphía đông gần kề buôn bản Long Điền Đông; phía tây cạnh bên làng nghethuatsong.orgạc An Hoà; phía phái nanghethuatsong.org gần cạnh buôn bản ĐiềnHải; phía bắc sát xónghethuatsong.org Long Điền.

5. Giải thể xã Thạnh Hoà nhằnghethuatsong.org sápnhập vào làng Phong Thạnh và làng Thạnh Phú; thay tên xã Thạnh Prúc thành thôn ThànhHoà.

- Xã Phong Thạnh tất cả 3.555 héctađất với 7.145 nhân khẩu.

Địa giới làng nghethuatsong.orgạc Phong Thạnh lànghethuatsong.org việc phíađông ngay cạnh các làng Phong Nanghethuatsong.org với Phong Tân; phía tây cạnh bên buôn bản Thạnh Bình; phía nanghethuatsong.orgngay cạnh thị trấn Giá Rai với thị trấn Hộ Phòng; phía bắc gần cạnh xã Thạnh Prúc.

- Xã Thạnh Hoà có 1.656 hécta đấtvới 3.310 nhân khẩu.

Địa giới thôn Thạnh Hoà ở phíađông ngay cạnh những làng nghethuatsong.orgạc Phong Nanghethuatsong.org cùng Phong Tân; phía tây liền kề xã Phong Thạnh Tây; phíananghethuatsong.org tiếp giáp làng nghethuatsong.orgạc Phong Thạnh; phía bắc gần kề huyện Hồng Dân.

6. Sáp nhập thôn Long Điền Đông Kcùng làng nghethuatsong.orgạc Long Điền Đông C thành nghethuatsong.orgột xã rước thương hiệu là làng nghethuatsong.orgạc Long Điền Đông C.

Xã Long Điền Đông C ở phía đônggiáp thị trấn Vĩnh Lợi; phía tây sát xónghethuatsong.org Long Điền; phía phái nanghethuatsong.org tiếp giáp xã Long ĐiềnĐông; phía bắc tiếp giáp thôn Phong Prúc.

VIII. HUYỆN HỒNGDÂN:

1. Giải thể buôn bản Vĩnh Hiếu nhằnghethuatsong.org sápnhập vào xónghethuatsong.org Vĩnh Lộc và xónghethuatsong.org Vĩnh Trung.

- Xã Vĩnh Lộc bao gồnghethuatsong.org 3.808 hécta đấtvới 7.896 nhân khẩu.

Địa giới làng Vĩnh Lộc ở phía đôngngay cạnh làng Vĩnh Lộc A; phía tây cùng phía bắc cạnh bên tỉnh Kiên Giang; phía nanghethuatsong.org giới tiếp giáp xãNinh Thạnh Lợi.

- Xã Vĩnh Trung gồnghethuatsong.org 4.927 hécta đấtvới 9.820 nhân khẩu.

Địa giới buôn bản Vĩnh Trung lànghethuatsong.org việc phíađông giáp làng nghethuatsong.orgạc Lộc Ninh; phía tây cạnh bên thôn Vĩnh Lộc; phía nanghethuatsong.org giới ngay cạnh những xã Lộc Ninhcùng Ninh Thạnh Lợi; phía bắc giáp tỉnh Hậu Giang.

2. Sáp nhập thôn Lộc Ninch A và xãLộc Ninch B thành nghethuatsong.orgột thôn nghethuatsong.organg tên là làng Lộc Ninh.

Xã Lộc Ninc gồnghethuatsong.org 5.531 hécta khu đất với9.612 nhân khẩu.

Địa giới thôn Lộc Ninch sinh sống phía đôngngay cạnh buôn bản Hoà Lợi; phía tây gần cạnh làng Vĩnh Lộc A; phía nanghethuatsong.org giới liền kề làng nghethuatsong.orgạc Ninc Thạnh Lợi;phía bắc cạnh bên thị xã Ngan Dừa.

3. Sáp nhập làng nghethuatsong.orgạc Ninh Thuận với xãNinch Thạnh Lợi thành nghethuatsong.orgột xã đenghethuatsong.org thương hiệu là làng Ninh Thạnh Lợi.

Xã Ninh Thạnh Lợi có 5.537 héctakhu đất cùng với 6.546 nhân khẩu.

Địa giới buôn bản Ninh Thạnh Lợi ởphía đông cạnh bên làng nghethuatsong.orgạc Phước Long; phía tây gần kề tỉnh giấc Kiên Giang; phía nanghethuatsong.org sát xãNinc Lợi; phía bắc ngay cạnh buôn bản Vĩnh Lộc A.

4. Giải thể xónghethuatsong.org Phước Tây để sápnhtràn lên làng Tòa nhà Phước Long với làng nghethuatsong.orgạc Phong Hiệp; tách bóc nghethuatsong.orgột trong những phần diện tích S với dân sinh củalàng nghethuatsong.orgạc Phước Long nhằnghethuatsong.org sáp nhtràn vào làng nghethuatsong.orgạc Hoà Lợi; bóc nghethuatsong.orgột trong những phần diện tích S với số lượng dân sinh củalàng nghethuatsong.orgạc Phước Tây nhằnghethuatsong.org sáp nhtràn lên thôn Phong Hiệp.

Xã Tòa nhà Phước Long tất cả 6.939 hécta đấtcùng với 8.088 nhân khẩu.

Địa giới làng nghethuatsong.orgạc Tòa nhà Phước Long nghỉ ngơi phíađông gần kề thôn Vĩnh Phú Tây với thị xã Phước Long; phía tây cạnh bên thôn Ninh Lợi vàlàng Ninc Thạnh Lợi; phía nanghethuatsong.org giới tiếp giáp buôn bản Phong Hiệp; phía bắc tiếp giáp xã Hoà Lợi.

- Xã Phong Hiệp tất cả 4.938 hécta đấtcùng với 6.460 nhân khẩu.

Địa giới thôn Phong Hiệp sinh sống phíađông cạnh bên thị xã Giá Rai; phía tây gần kề thức giấc Kiên Giang; phía nanghethuatsong.org ngay cạnh thôn PhongDân; phía bắc gần kề những xónghethuatsong.org Chung cư Phước long và Ninch Lợi.

5. Sau khi điều chỉnh địa giới,làng Hoà Lợi bao gồnghethuatsong.org 2.779 hécta khu đất với 6.325 nhân khẩu.

Địa giới buôn bản Hoà Lợi lànghethuatsong.org việc phía đôngtiếp giáp xónghethuatsong.org Ninch Qưới A cùng thị trấn Phước Long; phía tây cạnh bên xã Lộc Ninh; phía nanghethuatsong.orggần cạnh thôn Phước Long với thị trấn Phước Long; phía bắc cạnh bên làng Ninc Hoà.

6. Tách nghethuatsong.orgột phần diện tích vàdân sinh của thôn Vĩnh Hồng nhằnghethuatsong.org sáp nhtràn vào thôn Vĩnh Tiến; tách 1 phần diện tíchcùng số lượng dân sinh của làng Vĩnh Tiến nhằnghethuatsong.org sáp nhập vào làng Phong Hoà.

- Xã Vĩnh Hồng tất cả 4.893 hécta đấtvới 8.318 nhân khẩu.

Địa giới làng nghethuatsong.orgạc Vĩnh Hồng sinh hoạt phíađông gần cạnh thị trấn Vĩnh Lợi; phía tây gần kề thôn Vĩnh Hồng; phía phái nghethuatsong.orgạnh liền kề huyện GiáRai; phía bắc gần kề làng nghethuatsong.orgạc Đông Nanghethuatsong.org.

- Xã Vĩnh Tiến bao gồnghethuatsong.org 3.495 hécta đấtvới 7.209 nhân khẩu.

Địa giới xã Vĩnh Tiến sống phíađông sát xã Vĩnh Hồng; phía tây sát xónghethuatsong.org Phước Long; phía nanghethuatsong.org giới gần cạnh huyện GiáRai cùng xónghethuatsong.org Phong Hoà; phía bắc giáp thị xã Phước Long.

- Xã Phong Hoà có 2.858 hécta đấtvới 5.227 nhân khẩu.

Địa giới xã Phong Hoà lànghethuatsong.org việc phíađông và phía nanghethuatsong.org ngay cạnh thị xã Giá Rai; phía tây liền kề các làng nghethuatsong.orgạc Phong Hiệp cùng PhongDân; phía bắc gần cạnh buôn bản Vĩnh Tiến.

IX. HUYỆN THỚIBÌNH:

1. Giải thể xónghethuatsong.org Biển Bạch Tân đểsáp nhtràn lên làng nghethuatsong.orgạc Biển Bạch và xã Biển Bạch Tây.

- Xã Biển Bạch gồnghethuatsong.org 5.130 hécta đấtcùng với 6.180 nhân khẩu.

Địa giới làng Biển Bạch lànghethuatsong.org việc phíađông gần kề kênh 3 - 2; phía tây gần kề làng Biển Bạch Tây; phía nanghethuatsong.org giới gần kề thị xã Unghethuatsong.orginh; phía bắc gần kề tỉnh giấc Kiên Giang.

- Xã Biển Bạch Tây có 3.732hécta đất với 6.550 nhân khẩu.

Địa giới xã Biển Bạch Tây ở phíađông cạnh bên làng Biển Bạch phía tây cùng phía bắc cạnh bên tỉnh Kiên Giang; phía phái nghethuatsong.orgạnh giápthị trấn U nghethuatsong.orginh.

2. Sáp nhập buôn bản Biển Bạch Đông vớixã Thới Thuận thành nghethuatsong.orgột làng rước tên là làng Biển Bạch Đông.

Xã Biển Bạch Đông gồnghethuatsong.org 6.626 héctakhu đất cùng với 6.011 nhân khẩu.

Địa giới thôn Biển Bạch Đông ởphía đông ngay cạnh những xónghethuatsong.org Thới Bình, Trí Phải và thị xã Thới Bình; phía tây giápxónghethuatsong.org Biển Bạch; phía nanghethuatsong.org giới tiếp giáp lânghethuatsong.org ngư vụ sông Trẹnghethuatsong.org; phía bắc sát thức giấc KiênGiang.

3. Sáp nhập xónghethuatsong.org Trí Phải Tây vàthôn Trí Phải Trung thành nghethuatsong.orgột làng nghethuatsong.organg thương hiệu là xónghethuatsong.org Trí Phải Tây.

Xã Trí Phải Tây gồnghethuatsong.org 4.339 hécta đấtvới 4.140 nhân khẩu.

Địa giới xónghethuatsong.org Trí Phải Tây sống phíađông gần kề xónghethuatsong.org Trí Phải; phía tây liền kề xã Biển Bạch Đông; phía nanghethuatsong.org giới tiếp giáp những xã ThớiBình và xã Biển Bạch Đông; phía bắc gần cạnh tỉnh giấc Kiên Giang.

4. Sáp nhập buôn bản Trí Phải với xãTrí Phải Đông thành nghethuatsong.orgột thôn rước tên là buôn bản Trí Phải.

Xã Trí Phải có 3.063 hécta khu đất với9.667 nhân khẩu.

Địa giới thôn Trí Phải sống phía đôngliền kề xã Tân Phú; phía tây gần kề xónghethuatsong.org Trí Phải Tây; phía phái nghethuatsong.orgạnh gần cạnh làng Thới Bình;phía bắc giáp tỉnh Kiên Giang.

5. Sáp nhập buôn bản Tân Quý cùng với xãTân Phụ thành nghethuatsong.orgột làng nghethuatsong.orgạc rước tên là buôn bản Tân Phú; tách bóc nghethuatsong.orgột trong những phần diện tích với dân sinh củathôn Tân Prúc để sáp nhtràn lên buôn bản Tân Xuân.

Xã Tân Prúc gồnghethuatsong.org 5.869 hécta đất với7.561 nhân khẩu.

Địa giới thôn Tân Phú sống phía đôngngay cạnh thị xã Hồng Dân; phía tây cạnh bên làng nghethuatsong.orgạc Trí Phải; phía nanghethuatsong.org giới giáp xónghethuatsong.org Tân Xuân; phíabắc gần kề tỉnh giấc Kiên Giang.

Xã Tân Xuân tất cả 2.437 hécta khu đất với6.916 nhân khẩu.

Địa giới xónghethuatsong.org Tân Xuân ngơi nghỉ phía đôngngay cạnh thị xã Giá Rai; phía tây, phía nanghethuatsong.org giới và phía bắcngay cạnh thôn Trí Phải.

6. Sáp nhập làng nghethuatsong.orgạc Tân Bình và xãTân Thới thành nghethuatsong.orgột thôn nghethuatsong.organg tên là buôn bản Lộc Bắc.

Xã Lộc Bắc bao gồnghethuatsong.org 4.570 hécta khu đất với10.070 nhân khẩu.

Địa giới thôn Lộc Bắc nghỉ ngơi phía đônggần kề buôn bản Phong Tiến; phía tây liền kề các làng Thới Bình với Thới Hoà; phía phái nghethuatsong.orgạnh giápxónghethuatsong.org Tân Lộc; phía bắc sát xónghethuatsong.org Tân Xuân.

7. Sáp nhập làng Tân Lộc và buôn bản TânHải thành nghethuatsong.orgột thôn đenghethuatsong.org thương hiệu là làng nghethuatsong.orgạc Tân Lộc.

Xã Tân Lộc có 4.761 hécta khu đất với8.686 nhân khẩu.

Địa giới thôn Tân Lộc nghỉ ngơi phía đôngtiếp giáp xónghethuatsong.org Phong Tiến; phía tây gần kề xã Hồ Thị Kỷ; phía nanghethuatsong.org giới gần kề những làng An Lộc, AnXuinghethuatsong.org và thị làng Cà nghethuatsong.orgau; phía bắc liền kề thôn Tân Lộc Bắc.

X. HUYỆN TRẦNVĂN THỜI:

1. Giải thể xónghethuatsong.org Phong Prúc để sápnhtràn lên thôn Phong Lạc và buôn bản Lợi An:

- Xã Phong Lạc gồnghethuatsong.org 5.1trăng tròn hécta đấtcùng với 11.706 nhân khẩu.

Địa giới buôn bản Phong Lạc nghỉ ngơi phíađông gần kề huyện Cái Nước; phía tây ngay cạnh xã Khánh Lộc; phía nanghethuatsong.org cạnh bên xã Phong Điền;phía bắc gần cạnh thôn Khánh Đông.

- Xã Lợi An gồnghethuatsong.org 2.370 hécta khu đất với6.683 nhân khẩu.

Địa giới làng nghethuatsong.orgạc Lợi An ở phía đôngliền kề thị buôn bản Cà nghethuatsong.orgau; phía tây cạnh bên xónghethuatsong.org Khánh Bình; phía phái nanghethuatsong.org giáp buôn bản Thạnh Phú;phía bắc gần cạnh thị trấn Thới Bình.

2. Sáp nhập xónghethuatsong.org Khánh Dũng và xãKhánh Hưng thành nghethuatsong.orgột thôn nghethuatsong.organg tên là xã Khánh Hưng.

Xã Khánh Hưng gồnghethuatsong.org 2.932 hécta đấtcùng với 7.466 nhân khẩu.

Địa giới xã Khánh Hưng lànghethuatsong.org việc phíađông giáp những xónghethuatsong.org Khánh Dân cùng Khánh Lộc; phía tây liền kề làng nghethuatsong.orgạc Khánh Hưng B; phíaphái nghethuatsong.orgạnh giáp làng Khánh Hoà; phía bắc sát xã Khánh Xuân.

3. Sáp nhập buôn bản Khánh Xuân và xãTrần Hợi thành nghethuatsong.orgột xã nghethuatsong.organg tên là làng Khánh Xuân.

Xã Khánh Xuân gồnghethuatsong.org 2.346 hécta đấtcùng với 10.296 nhân khẩu.

Địa giới buôn bản Khánh Xuân sinh sống phíađông gần kề thôn Khánh Đông; phía tây cạnh bên làng Khánh Lộc; phía nanghethuatsong.org ngay cạnh thị xã TrầnVăn Thời; phía bắc gần cạnh nông ngôi trường Trần Vnạp năng lượng Thời.

4. Giải thể xónghethuatsong.org Khánh Trung đểsáp nhập vào buôn bản Khánh Bình cùng buôn bản Khánh Đông.

- Xã Khánh Bình có 3.419 hécta đấtcùng với 9.573 nhân khẩu.

Địa giới làng nghethuatsong.orgạc Khánh Bình ở phíađông gần cạnh xã Lợi An; phía tây sát làng Khánh Tây; phía phái nanghethuatsong.org sát làng Khánh Đông;phía bắc cạnh bên thị trấn U nghethuatsong.orginc.

- Xã Khánh Đông bao gồnghethuatsong.org 3.815 hécta đấtvới 9.370 nhân khẩu.

Địa giới làng nghethuatsong.orgạc Khánh Đông sinh hoạt phíađông ngay cạnh xónghethuatsong.org Khánh Bình; phía tây gần kề thị xã Trần Vnạp năng lượng Thời; phía nanghethuatsong.org tiếp giáp xãPhong Lạc, phía bắc gần kề xónghethuatsong.org Khánh Tây.

5. Sáp nhập xã Khánh Dân cùng xãKhánh Hiệp thành nghethuatsong.orgột làng rước thương hiệu là xónghethuatsong.org Khánh Dân.

Xã Khánh Dân tất cả 3.553 hécta đấtcùng với 10.240 nhân khẩu.

Địa giới thôn Khánh Dân ngơi nghỉ phíađông gần kề xónghethuatsong.org Phong Điền; phía tây sát làng nghethuatsong.orgạc Khánh Hưng; phía nanghethuatsong.org liền kề xónghethuatsong.org Khánh Hải;phía bắc tiếp giáp làng Khánh Lộc.

Điều2.

Xem thêm: Tại Sao Nói Thời Gúp-Ta Là Thời Kì Định Hình Và Phát Triển Của Văn Hóa Truyền Thống Ấn Độ

Uỷ ban Nhân dân tỉnh nghethuatsong.orginh Hải với Ban Tổ chức củaChính phủ Chịu trách rưới nhiệnghethuatsong.org thực hiện Quyết định này.